Medezeggenschapsraad

De wet medezeggenschap op scholen (WMS) regelt het bestaan van medezeggenschapsraden van scholen in het primair en voortgezet onderwijs in Nederland. De medezeggenschapsraad, kortweg MR, heeft tot taak om het beleid van het schoolbestuur en van de school positief kritisch te volgen. De MR mag daarom alle onderwerpen bespreken die over de school gaan en daarover standpunten innemen en gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding geven. Ze bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Wat zijn de taken van de MR?

Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat zij heeft, te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur.
De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:

  • verbetering van het onderwijs het kiezen van leermethodes
  • personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)
  • het Koersplan
  • de besteding van geld en gebouwen
  • het vaststellen van studiedagen en vrije dagen
  • communicatie en betrokkenheid naar ouders
  • individuele leerlingenbegeleiding en -zorg
  • veiligheid (in en rond de school).

Verschil met de oudervereniging

De MR en de oudervereniging spannen zich beide in voor de belangen en sfeer binnen Ons sbo. De oudervereniging bestaat uit ouders die de samenwerking tussen leerkrachten en ouders wil bevorderen om daarmee een plezierig leefklimaat binnen de school te bewerkstelligen. In dit kader organiseert de oudervereniging in samenspraak met de school diverse activiteiten voor de leerlingen en fungeert zij als luisterend oor voor ideeën en suggesties van andere ouders.
De MR bestaat zowel uit een vertegenwoordiging van de ouders als van het personeel en houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school. De MR heeft een formele, wettelijk geregelde taak en vormt de formele representant van ouders naar de schooldirectie.