Ziekte & verlof

Wanneer uw kind ziek is, verzoeken wij u dit vóór 8.30 uur telefonisch te melden via het nummer 076-5220776.

Verlof

Als de ouders extra verlof wensen voor hun kind dient dit altijd schriftelijk bij de directie gevraagd te worden. Het benodigde aanvraagformulier kunt u verkrijgen bij de administratie.

De directie kan in de volgende gevallen extra verlof toekennen. Mocht uw reden tot verlofaanvraag hier niet onder vallen is het verzoek ook geen verlof aan te vragen omdat het niet gehonoreerd kan worden.

Soorten verlof:

  1. Eén keer per schooljaar kan ten hoogste tien dagen extra verlof gegeven worden, als de ouders aantoonbaar vanwege hun beroep (bijv. in de agrarische sector of in de horeca), niet in de reguliere vakantie weg kunnen. Deze dagen mogen echter niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar. De directeur moet bij dit soort verlof altijd contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente.
  2. Bij verhuizing binnen de gemeente één dag verlof, buiten de gemeente twee dagen.
  3. Voor het bijwonen van een huwelijk in de familie. Richtlijn: Eén dag verlof.
  4. Bij een sterfgeval in de familie. Richtlijn: Afhankelijk van wat noodzakelijk is.
  5. Bij een huwelijks- of ambtsjubileum. Richtlijn: Verlof op de dag van het feest.
  6. Bij erkende religieuze feesten.

Ongeoorloofd verzuim

De directie is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.